متاورس

انتخاب چیدمان:
گروه موسیقی در web3 و متاورس

Warner Music Group و متاورس

گروه موسیقی Warner Music Group به دنبال استخدام فردی است که بتواند پروژه‌های مرتبط با Web3 را توسعه داده و مدیریت کند.